PRIVACYVERKLARING

De Klarinet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.deklari.net
Postbus 40008
8004 DA Zwolle
Nederland
info@deklari.net

+31(0)38 23 02 084

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Klarinet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres

– Geboortejaar

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deklari.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerking persoonsgegevens
De Klarinet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van ons tijdschrift (via abonnement) en/of losse nummers of aangevraagde bladmuziek
– Contact met u opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
– Het tijdschrift of de bladmuziek bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Klarinet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: zolang uw abonnement op tijdschrift de Klarinet loopt.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Klarinet deelt uw persoonsgegevens niet met derden.
We sturen eens per twee maanden het adressenbestand (naam+ adresgegevens) naar drukkerij Coenradi te Zwolle zodat zij deze gegevens kunnen verwerken voor het maken van adresetiketten. 

Cookies en vergelijkbare technieken
De Klarinet gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Klarinet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
De Klarinet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
 heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Klarinet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deklari.net.


@